arabichebrew

 

page-banner

לוח תעריפים

תעריפי המים


בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים ,התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה. הצרכן זכאי לקבל כמות של 2.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך, בעד כלנפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לתאגיד. היה ולא דיווח הצרכן על מספר הנפשות, יחושב חשבון המים על פי שתי נפשות.


צריכה ביתית:

תעריף נמוך לצריכה ביתית (צריכה בסיסית) - עד 7 מ"ק לנפש ₪7.385 כולל מע"מ

תעריף גבוה לצריכה ביתית (כמות נוספת מעבר לצריכה הבסיסית) - מעל 7 מ"ק לנפש ₪13.461 כולל מע"מ

צריכה אחרת - (עסקים, מוסדות חינוך, בתי חולים, מקוואות, בתי כנסת, בריכות שחיה, בניה וכו'): ₪13.461 למ"ק כולל מע"מ.

צריכה אחרת - (עסקים, מוסדות חינוך, בתי חולים, מקוואות, בתי כנסת, בריכות שחיה, בניה וכו'):  מעל 15,000 קוב ₪12.291 למ"ק כולל מע"מ.

צריכה אחרת - (עסקים, מוסדות חינוך, בתי חולים, מקוואות, בתי כנסת, בריכות שחיה, בניה וכו'):  מעל 250,000 קוב ₪11.998 למ"ק כולל מע"מ.

 

 

צריכת מינימום:

צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית).