arabichebrew

 

ארכיון המכרזים

מכרזים 2020:

מכרז פומבי מס' 02/2020 - מפרטי מים ובקרת אזורי צריכה (DMA)

מכרז 2020-01: ביצוע קו הולכה גרביטציוני ממיתר עד מט"ש שוקת

 

מכרזים 2019:

פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ" ל:

מכרז מס'' 2019-02: אחזקת רשת ביוב ביישובי התאגיד

דרוש רכז תפעול ישובי

עדכון לתנאי סף למכרז 01/2019

מכרז מס' 01/2019 - מכרז למתן שירותי ניהולמכרז למתן שירותי ניהול

דרוש רכז תפעול לתאגיד המים ביישוב שגב שלום

הצטרפות והרשמה למאגר מתכננים ו/או מפחקים ו/או מודדים

 

מכרזים 2017:

הזמנה להשתתף במכרז פומבי מס' 04/2017 - מערכות מידע פיננסיות, גביה ואחרות (ניתן לראות את המכרז המלא לאחר פנייה לתאגיד כפי שמצוין במסמך הנ"ל)

תקציר מכרז פומבי מס' 04/2017 - מערכות מידע פיננסיות, גביה ואחרות

מכרז פומבי מס' 03/2017 - תל שבע, בריכת מים 3,000 מ"ק - תחנת שאיבה וקווי הזנה לחץ נמוך/ גבוה

מכרז פומבי מס' 02/2017 - מכרז למתן שירותי ביצוע אכיפה ביישובי התאגיד

מכרז פומבי מס' 01/2017 - מכרז לאחזקת רשתות מים ולאחזקת רשתות ביוב ביישובי התאגיד

 

מכרזים 2016:

מכרז פומבי מס' 03/2016 - שדרוג קווי מים והגדלת ציור שאיבה, חשמל וצנרת בבוסטר לאספקת מים לאזור לחץ גבוה בלקיה

מכרז פומבי מס' 02/2016 - החזקת מתקני מים, ביוב ובריכות אגירה ביישובי התאגיד

מכרז פומבי מס' 01/2016 - מכרז לשאיבה ופריצת סתימות, שטיפה בלחץ וניקוי מערכות ביוב ביישובי התאגיד

 

מכרזים 2015:

מכרז פומבי מס' 01/2015 - ביצוע הנחת קו מים ראשי בישובים שגב שלום-ואדי אל נעם

 

מכרזים 2014:

הודעת תיקון למכרז פומבי מס' 12/2014

מכרז פומבי מס' 12/2014 - ביצוע: ערערה בנגב - מערכת איסוף וסילוק שפכים שכ' 7 ו-8

מכרז פומבי מס' 11/2014 - מכרז מסגרת לשיקום וחידוש רשת המים ביישובי התאגיד

מכרז פומבי מס' 10/2014 - ביצוע: שגב שלום - שדרוג מאספי ביוב ראשיים

מכרז פומבי מס' 09/2014 - איסוף וסילוק שפכים בשכ' 16 בישוב תל שבע

מכרז פומבי מס' 08/2014 - השלמת מאספי ביוב בשכונות 6 ו 8- בישוב לקיה

מכרז פומבי מס' 07/2014 - חיבור שני בתי הספר ושדרוג מאסף ביוב בישוב ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 06/2014 - אחזקת מתקני מים וביוב ובריכות אגירה ביישובי התאגיד

מכרז פומבי מס' 05/2014 - שידרוג בוסטר לאזור לחץ גבוה - פיתוח וציוד מכני חשמלי בערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 04/2014 - ביצוע שדרוג מאספי ביוב בשכ' 2 בישוב לקיה

מכרז פומבי מס' 03/2014 - ביצוע מט"ש ערערה בנגב - מערך ניטור והטיית קולחים באיכות ירודה

 

>מכרזים פתוחים