arabichebrew

 

הודעה לבעלי מוגבלויות בדבר הסדרת חובות צבורים מיום 2.6.11 ועד ליום 31.3.15

לאור כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת שירותי מים או שירותי ביוב) התשע"ה-2015 (להלן: "כללי הניתוק"), ובכפוף להודעת מנהל הרשות לספקים מקומיים ולתאגידי מים וביוב בעניין הסדרת גביית חובות עבר לגבי האוכלוסייה המוגנת מה-31.3.2015, הנכם נדרשים להסדיר חובות חשבונות מים שצברתם בגין צריכות מיום 2.6.11 ועד ליום 31.3.15 (להלן: "החוב הצבור")

מי שיסדיר את החוב הצבור עד ליום 31.7.15 בלבד יוכל לעשות זאת באופן הבא:

  1. לשלם את קרן החוב שהצטברה עד ליום 31.3.15, בתוספת הפרשי הצמדה וללא תוספת ריבית פיגורים
  2. להגיע להסדר תשלומים לפירעון קרן החוב