arabichebrew

 

page-banner

אודות

תאגיד המים נווה מדבר בע"מ הוקם בראשית בשנת 2011 כתאגיד מים וביוב אזורי.

התאגיד כולל מספר רשויות מקומיות במגזר הבדואי - תל שבע, לקייה, חורה, כסייפה, ערערה בנגב ושגב שלום. התאגיד משרת אוכלוסייה של כ- 85 אלף תושבים, ונסמכים עליו בנוסף כ- 40 אלף תושבי פזורה.

התאגיד הוקם ופועל בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת תשס"א - 2001. על פי חוק זה, מחויבת כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות ויאפשר את שדרוג תשתיות המים והביוב וידאג לשיפור השירות.

התאגיד קיבל לידיו את נכסי הרשויות המקומיות שבתחומו על פי מצבם ההיסטורי והוא פועל לשיקום הנכסים הקיימים ולפיתוח תשתיות חדשות ומודרניות.

התאגיד שם לעצמו למטרה להיות גוף מוביל באיכות השירות וברמת תחזוקת מערכות הספקת המים, סילוק הביוב וטיהור השפכים.

אנו משקיעים משאבים רבים על מנת שצרכני התאגיד ייהנו משירות איכותי ומקצועי בכל עניין.

מידע לגבי עמדת משרד הבריאות בנוגע לעופרת במי השתיה